rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

+421 915 848 881

Rozsudok pre zmeškanie žalovaného a žalobcu

Medzi ďalší nový inštitút Civilného sporového poriadku účinného od 1.7.2016 patrí aj Rozsudok pre zmeškanie žalobcu.

Podľa starého právneho poriadku mohol súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného za zákonom stanovených podmienok. Nová právna úprava stanovila možnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie nie len z dôvodov na strane žalovaného ale aj na strane žalobcu.

Rozsudkom pre zmeškanie žalovaného môže súd rozhodnúť v prípade že žalovaný sa nevyjadril v súdom určenej lehote k žalobe aj keď bol o následkoch nesplnenia povinnosti vyjadriť sa poučený alebo v prípade, že sa nedostavil na pojednávanie na ktoré bol riadne predvolaný a svoju neprítomnosť vopred neospravedlnil.

Rozsudkom pre zmeškanie žalobcu môže súd tiež rozhodnúť v prípade, že nedostavil na pojednávanie na ktoré bol riadne predvolaný a svoju neprítomnosť vopred neospravedlnil a to tak, že žalobu žalobcu zamietne. Rozsudkom pre zmeškanie žalobcu je sankciou pasivity žalobcu a to z dôvodu, že v praxi sa mnohokrát stávalo, že žalobca síce podal žalobu ale ďalej bol nečinný prípadne sa ani po opakovanej výzve súdu nedostavil na pojednávanie.

Rozsudky pre zmeškanie nie potrebné, aby súd podrobne odôvodňoval, iba stručne identifikoval právnu vec a dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie.

Tak žalovaný ako aj žalobca sa môžu brániť proti rozsudku pre zmeškanie a to tak, že navrhnú súdu zrušenie rozsudku pre zmeškanie, pričom musia uviesť ospravedlniteľné dôvody nesplnenia povinnosti v prípade, že im súd vyhovie rozsudok zruší a začne vo veci opäť konať.