rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

+421 915 848 881

Predbežné prejednanie sporu

 

Nový Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016 zaviedol niekoľko nových inštitútov, ktorých podstatou je zrýchlenie súdneho konania a jeho zefektívnenie. Medzi nový inštitút patrí aj predbežné prejednanie sporu.

Súd ešte pred prvým pojednávaním, ktoré nariadi, spor predbežne prejedná a to za účasti strán, ich právnych zástupcov prípadne iných osôb, ktoré môžu dopomôcť k vyriešeniu sporu. V prípade, že sa žalobca alebo žalovaný nedostavia na predbežné prejednanie sporu súd má možnosť rozhodnúť rozsudkom pre zmeškania a to tak žalovaného ako aj žalobcu, čo má zabrániť ignorácií a tzv. ľahkovážneho prístupu stranám k predbežnému prejednaniu sporu v prípade, že sa nechcú dohodnúť a „za každú cenu pokračovať v nezmyselnom spore“.

Predbežné prejednanie sporu má slúžiť na vyjasnenie predmetu sporu a vydiskutovanie si možností vrátane možnosti ukončiť spor zmierlivým spôsobom. Taktiež tento inštitút predbežného prejednania sporu má slúžiť na zabránenie tzv. prekvapivých súdnych rozhodnutí, keďže jeho výsledkom by malo byť vyjasnenie predmetu sporu, otázok týkajúcich sa dôkaznej povinnosti a vyjadrenie predbežného právneho názoru súdu, na základe čoho sa strany môžu dohodnúť na uzatvorení zmieru, prípadne žalobca môže rozhodnúť či zotrvá na podanej žalobe alebo žalovaný splní povinnosť.

Ak sa nepodarilo skončiť konanie v štádiu predbežného prejednania sporu, súd je povinný pripraviť pojednávanie uložením povinností stranám, ako aj uvedením predbežného právneho posúdenia veci tak, aby rozhodnutie vo veci samej nebolo pre stray prekvapivé a mali možnosť zareagovať ako na tvrdenia a dôkazné návrhy protistrany, ako aj na právne hodnotenie súdom. Súd zároveň uvedie predpokladaný termín pojednávania.