rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

+421 915 848 881

Centrálny register exekúcií

Od 01.07.2016 funguje centrálny register exekúcii, ktorý je prístupný každému webovej stránke Slovenskej komory exekútorov – cre.sk

Dôvodom zavedenia a fungovania registra je najmä umožnenie rôznym inštitúciám, verejným orgánom, podnikateľom ako aj samotným občanom overenie skutočnosti či voči ich obchodnému partnerovi nie je vedené exekučné konanie a teda samotné overenie spoľahlivosti svojho obchodného partnera.

Súdni exekútori do centrálneho registra už od 1.1.2015 zapisujú všetky nové exekučné konania a zároveň aktualizujú neukončené exekučné konania, ktoré vedie ich Exekútorsky úrad. Register má obsahovať aj staré vedené exekučné konania, ktoré sa z registra vymažú aj po uhradení resp. vymožení celej dlžnej sumy.

Centrálny register exekúcii vedie Slovenská komora exekútorov v elektronickej podobe a obsahuje označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, spisová značka súdu a exekútora, označenie exekútora, označenie vymáhaného nároku a informácie o povinnej Fyzickej a Právnickej osobe. Informácie o veriteľovi nie sú zverejnené a je možné si ich overiť u konkrétneho exekútora.

V registri sa nenachádzajú údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii vykoná exekútor do 7 dní odkedy sa mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz.

Orgánom verejnej moci a exekútorom sa poskytuje prístup do centrálneho registra bezodplatne na základe písomnej žiadosti. Pre fyzické a právnické osoby sa poskytuje prístup do registra na základe registrácie na web stránke a uhradenia ročného poplatku vo výške 2 Eur za 500 prístupov ročne. Okrem toho je možné požiadať o vydanie výpisu z registra exekúcii alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri nie je, za poplatok vo výške 2,50 Eur na stranu.