Júl 21

Správny súdny poriadok

Tags:

Po takmer 50 rokov nastáva v správnom súdnictve radikálna zmena. Konanie v správnom súdnictve bolo ešte do 30.06.2016 upravené v rámci Občianskeho súdneho poriadku v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku pod názvom „Správne súdnictvo“, avšak niektoré časti právnej úpravy správneho súdnictva odkazovali na všeobecné ustanovenia inštitútov občianskeho súdneho konania, čo pri neustálych zmenách Občianskeho súdneho poriadku, spôsobovalo značný chaos a nejednotnosť.

Podstata správneho súdnictva spočíva v tom, že súd prejedná Vašu vec, ktorou sa už zaoberal, resp. mal sa zaoberať orgán verejnej správy alebo pri jeho nečinnosti preskúma dôvodu nekonania správneho orgánu.

Nový správny súdny poriadok – zákon č. 162/2015 zavádza nové pojmy, základné princípy, presne a jasne upravuje typy a druhy žalôb, ktorými sa môžete domáhať ochrany svojich konkrétnych práv, taktiež presne a jasne vymedzuje, ktorý súd je príslušný a zároveň stanovuje v ktorých prípadoch domáhania sa ochrany svojich práv musíte byť zastúpený advokátom, tento okruh vecí sa značne rozšíril, pričom za povinné zastúpenie advokátom sa má na mysli už aj spísanie žaloby.

Domáhať sa ochrany práv môžete aj ako tzv. zainteresovaná verejnosť a to vo veciach životného prostredia.

Zmenila som forma podania voči súdu, ktorú môžete urobiť už len písomne v listinnej alebo elektronickej podobe a teda už nie ústne do zápisnice ako tomu bolo doteraz.

V prípade, že orgán nerešpektuje vyslovený názor súdu, ktorý zrušil rozhodnutie orgánu, ktorý je pre neho záväzný, môže súd takému to orgánu uložiť pokutu a to aj opakovane.

Zákon sa skladá zo šiestich častí. Prvá časť obsahuje všeobecné ustanovenia o konaní v správnom súdnictve. Druhá časť upravuje konanie v správnom súdnictve všeobecne, definuje účastníkov konania a iné subjekty konania, oprávnenia prokurátora, zastúpenie, postupy v rámci konania, doručovanie, poriadkové a iné opatrenia, vylúčenie sudcov, priebeh konania, vrátane procesných rozhodnutí, dokazovanie, rozhodnutia vo veci samej a trovy konania. Tretia časť obsahuje právnu úpravu konania o správnej žalobe, a to všeobecnú úpravu správnej žaloby a osobitne konanie o správnej žalobe vo veciach správneho trestania, vo veciach sociálnych a vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Štvrtá časť upravuje osobitné konania, a to konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy, konanie vo volebných veciach, konanie vo veciach územnej samosprávy, konanie vo veciach politických práv, konanie o kompetenčnej žalobe a konanie o návrhoch v iných veciach, ktoré zahŕňa konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy a konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou. Piata časť upravuje mimoriadne opravné prostriedky. Šiesta časť vymedzuje spoločné, prechodné, záverečné ustanovenia a účinnosť zákona.

Cieľom nového Správneho súdneho poriadku je najmä zabezpečenie  prehľadnosti a zjednodušenia právnej úpravy, hospodárnosť a rýchlosť súdneho konania a to aj prostredníctvom sudcov, ktorí budú špecializovaní na výkon konkrétnej súdnej agendy.