júl 21

Správny súdny poriadok

Po takmer 50 rokov nastáva v správnom súdnictve radikálna zmena. Konanie v správnom súdnictve bolo ešte do 30.06.2016 upravené v rámci Občianskeho súdneho poriadku v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku pod názvom „Správne súdnictvo“, avšak niektoré časti právnej úpravy správneho súdnictva odkazovali na všeobecné ustanovenia inštitútov občianskeho súdneho konania, čo pri neustálych zmenách Občianskeho súdneho poriadku, spôsobovalo značný chaos.

júl 21

Rozsudok pre zmeškanie žalovaného a žalobcu

Medzi ďalší nový inštitút Civilného sporového poriadku účinného od 1.7.2016 patrí aj Rozsudok pre zmeškanie žalobcu. Podľa starého právneho poriadku mohol súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného za zákonom stanovených podmienok. Nová právna úprava stanovila možnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie nie len z dôvodov na strane žalovaného ale aj na strane žalobcu. Rozsudkom pre zmeškanie.

júl 21

Predbežné prejednanie sporu

Nový Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016 zaviedol niekoľko nových inštitútov, ktorých podstatou je zrýchlenie súdneho konania a jeho zefektívnenie. Medzi nový inštitút patrí aj predbežné prejednanie sporu. Súd ešte pred prvým pojednávaním, ktoré nariadi, spor predbežne prejedná a to za účasti strán, ich právnych zástupcov prípadne iných osôb, ktoré môžu dopomôcť k vyriešeniu sporu. V prípade, že sa.

júl 21

Centrálny register exekúcií

Od 01.07.2016 funguje centrálny register exekúcii, ktorý je prístupný každému webovej stránke Slovenskej komory exekútorov – cre.sk Dôvodom zavedenia a fungovania registra je najmä umožnenie rôznym inštitúciám, verejným orgánom, podnikateľom ako aj samotným občanom overenie skutočnosti či voči ich obchodnému partnerovi nie je vedené exekučné konanie a teda samotné overenie spoľahlivosti svojho obchodného partnera. Súdni exekútori.