rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

Zavolajte nám a objednajte sa na konzultáciu.

 

Nezaradené

Kompetenčný konflikt obecného zastupiteľstva a starostu obce pri nakladaní s majetkom obce

Mgr. Róbert Rybka JUDr. Peter Rak Oprávnenie rozhodovať o nakladaní s majetkom obce je zverené orgánom obce – obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce. Spôsob rozdelenia právnych úkonov, o ktorých prislúcha rozhodovať týmto orgánom je v právnych predpisoch určený demonštratívne, negatívne, neurčitými právnymi pojmami ako „základné otázky života obce“, „najdôležitejšie právne úkony“, čo vyvoláva bez ďalšieho polemiku o tom, kto má rozhodovať o konkrétnej dispozícii s majetkom obce. Ak orgány obce opomenú právnym predpisom predpokladané prijatie interného aktu, ktorý má špecifikovať oprávnenia toho ktorého orgánu obce pri dispozíciách obecným majetkom, nezhody o tom, ktorému orgánu prislúcha oprávnenie rozhodovať v konkrétnom prípade...

Pokračovat v čítaní

Cochemská prax v praxi pilotných súdov v SR (Moderná opatrovnícka justícia)

cochemska prax

JUDr. Lucia RakováJUDr. Peter Rak Slovenská advokátska komora v ostatných mesiacoch pripravila viaceroprednášok a stretnutí na tému Cochemská prax. Zdá sa, že ide o pomerneneznámu problematiku a jej uplatnenie ešte len čaká na svoje prvé pokusyaj vo viacerých advokátskych kanceláriách. V článku prinášame informácie,čo je Cochemská prax, ako vznikla a aké sú výsledku po ročnom uvedenía fungovaní tejto praxe na piatich pilotných súdoch v Slovenskej republike.  „To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať a ja mám o ňom rozhodnúť?“Jürgen Rudolph, nemecký emeritný sudca 1. Vznik...

Pokračovat v čítaní

Predbežné prejednanie sporu

  Nový Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016 zaviedol niekoľko nových inštitútov, ktorých podstatou je zrýchlenie súdneho konania a jeho zefektívnenie. Medzi nový inštitút patrí aj predbežné prejednanie sporu. Súd ešte pred prvým pojednávaním, ktoré nariadi, spor predbežne prejedná a to za účasti strán, ich právnych zástupcov prípadne iných osôb, ktoré môžu dopomôcť k vyriešeniu sporu. V prípade, že sa žalobca alebo žalovaný nedostavia na predbežné prejednanie sporu súd má možnosť rozhodnúť rozsudkom pre zmeškania a to tak žalovaného ako aj žalobcu, čo má zabrániť ignorácií a tzv. ľahkovážneho prístupu stranám k predbežnému prejednaniu sporu v prípade, že sa nechcú dohodnúť a „za každú cenu pokračovať v nezmyselnom spore“. Predbežné prejednanie sporu...

Pokračovat v čítaní